skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

RESGATANDO O NEXO GOVERNANÇAGESTÃO INTERNACIONAL: POR UMA NOVA ORDEM EM GESTÃO

Alexandre Faria ; Ana Lucia Guedes ; Sergio Wanderley

RAE: Revista de Administração de Empresas, 01 February 2015, Vol.55(2), pp.139-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7590 ; E-ISSN: 1676-5648

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...