skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural Bases for the Regulation of CO Binding in the Archaeal Protoglobin from Methanosarcina acetivorans

Lesley Tilleman ; Stefania Abbruzzetti ; Chiara Ciaccio ; Giampiero De Sanctis ; Marco Nardini ; Alessandra Pesce ; Filip Desmet ; Luc Moens ; Sabine Van Doorslaer ; Stefano Bruno ; Martino Bolognesi ; Paolo Ascenzi ; Massimo Coletta ; Cristiano Viappiani ; Sylvia Dewilde

PloS one, 01 January 2015, Vol.10(6), p.e0125959 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0125959

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...