skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

JUICE: a data management system that facilitates the analysis of large volumes of information in an EST project workflow

Martinez Veronica ; Vizoso Paula ; Guziolowski Carito ; Saba Juan ; Silva Herman ; Latorre Mariano ; Maldonado Jonathan ; Morales Andrea ; Caroca Rodrigo ; Cambiazo Veronica ; Campos-Vargas Reinaldo ; Gonzalez Mauricio ; Orellana Ariel ; Retamales Julio ; Meisel Lee A

BMC Bioinformatics, 01 November 2006, Vol.7(1), p.513 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-7-513

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...