skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The activities and quality of life of caregivers of patients with chronic diseases

Letícia Zanetti Marchi Altafim ; Cristina Yoshie Toyoda ; Danielle Dos Santos Cutrim Garros

Cadernos de Terapia Ocupacional, 01 July 2015, Vol.23(2), pp.357-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0104-4931 ; E-ISSN: 2238-2860 ; DOI: 10.4322/0104-4931.ctoAO0547

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...