skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

NMR derived model of GTPase effector domain (GED) self association: relevance to dynamin assembly

Swagata Chakraborty ; Supriya Pratihar ; Ramakrishna V Hosur

PLoS ONE, 01 January 2012, Vol.7(1), p.e30109 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030109

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...