skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Voting, Arguing and Drafting: Producing a Judgment to the Martín del Campo Case

Roberto Lara Chagoyán

DOXA (Alicante, Spain), 01 December 2017, Issue 40, pp.281-299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0214-8676 ; DOI: 10.14198/DOXA2017.40.11

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...