skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lead and Cadmium Toxicity in Tile Manufacturing Workers in Assiut, Egypt

Ragaa M Abd Elmaaboud ; Zaghloul T. Mohamed ; Safaa M. George ; Azaa M. Ez El-Dine ; Doaa M. El Shehaby

Arab Journal of Forensic Sciences & Forensic Medicine, 01 June 2016, Vol.1(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1658-6786 ; E-ISSN: 1658-6794 ; DOI: 10.12816/0026462

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...