skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Making the green economy: politics, desire, and economic possibility

Boone W. Shear

Journal of Political Ecology, 01 December 2014, Vol.21(1), pp.193-209 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1073-0451 ; DOI: 10.2458/v21i1.21132

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...