skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adesão à democracia entre atores políticos não-estatais

Éder Rodrigo Gimenes

Em Tese, 01 July 2012, Vol.9(1), pp.39-56 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1806-5023 ; DOI: 10.5007/1806-5023.2012v9n1p39

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...