skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

INTERVIEW WITH A.D. VOSKRESSENSKI, DEAN, SCHOOL OF POLITICAL AFFAIRS (MGIMO-UNIVERSITY): MASTER’S PROGRAMME “POLITICAL EXPERTISE”

A. D. Voskressenski

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.3(3(9)), pp.188-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2012-3-3(9)-188-190

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...