skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Didactical Design Perspective on Teacher Presence in an International Online Learning Community

Hudson, Brian; ICT, Media and Learning, Fakultet för lärarutbildning, Interaktiva medier och lärande ; Umeå universitet, Fakultet för lärarutbildning, Interaktiva medier och lärande

Tidskrift för lärarutbildning och forskning: Journal of Research in Teacher Education, pp. 93-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1404-7659

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...