skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Collaborative governance for sustainable forestry in the emerging bio-based economy in Europe

Johansson, Johanna; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap

Current Opinion in Environmental Sustainability, 2018, Vol. 32, pp. 9-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-3435 ; DOI: 10.1016/j.cosust.2018.01.009

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...