skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Design Principals of Social Navigation

Forsberg, Mattias ; Höök, Kristina ; Svensson, Martin; SICS, ICT, SICS ; RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS

4th ERCIM Workshop on User Interfaces for All, Stockholm, Sweden, 21-23 October 1998, 1998

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...