skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cambodians and Their Doctors: A Medical Anthropology of Colonial and Post-Colonial Cambodia

Ovesen, Jan ; Trankell, Ing-Britt; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 7694 058 4 ; ISBN: 978 87 7694 057 7

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...