skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A method for asynchronous web-based lecture delivery

Bittencourt, Roberto Almeida ; Carr, David

Impact on engineering and science education: conference proceedings / FIE 2001, 31st Annual Frontiers in Education Conference, 2001

ISBN: 0-7803-6669-7

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...