skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comprehensive analysis of NMR data using advanced line shape fitting.

Niklasson, Markus ; Otten, Renee ; Ahlner, Alexandra ; Andrésen, Cecilia ; Schlagnitweit, Judith ; Petzold, Katja ; Lundström, Patrik; Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Kemi ; Linköpings universitet, Tekniska fakulteten, Kemi

Journal of Biomolecular NMR, 2017, Vol. 69(2), pp. 93-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-2738 ; DOI: 10.1007/s10858-017-0141-6

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...