skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Structured Review of Semi-Presidential Studies: Debates, Results, and Missing Pieces

Åberg, Jenny ; Sedelius, Thomas; Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap

British Journal of Political Science, 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1234 ; DOI: 10.1017/S0007123418000017

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...