skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Success Factors Powering Industry-Academia Collaboration

Wohlin, Claes ; Aurum, Aybueke ; Angelis, Lefteris ; Phillips, Laura ; Dittrich, Yvonne ; Gorschek, Tony ; Grahn, Håkan ; Henningsson, Kennet ; Kågström, Simon ; Low, Graham; Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation

IEEE Software, 2012, Vol. 29(2), pp. 67-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-7459

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...