skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Gutxiengoaren hizkuntza eta elebitasunaren orekaren egonkortasuna

Iriberri, Nagore ; Uriarte, José Ramón

Bat: Soziolinguistika aldizkaria, 2012, Issue 84, pp.185-206

ISSN: 1130-8435

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...