skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SimulPast: un laboratorio virtual para el análisis de las dinámicas históricas

Barceló, Juan Antonio ; Briz Godino, Iván ; Madella, Marco ; Caro Saiz, Jorge ; Zurro, Débora ; Rondelli, Bernardo ; Balbo, Andrea ; Rubio Campillo, Xavier ; Fort, Joaquim

Archeologia e calcolatori, 2013, Issue 24, pp.265-281

ISSN: 1120-6861

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...