skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Diseño de sistemas de e-learning para el soporte de nuevas técnicas de enseñanza

Fardoun, Habib Moussa ; Montero Simarro, Francisco ; López Jaquero, Victor Manuel

Avances en Sistemas e Informática, 2009, Vol.6(3), pp.181-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1909-0056

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...