skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Consortia and Cooperative Collection Development in the Libraries of Technological Institutes of North India

Satija, M. P. ; Kaur, Sarbrinder

Library Philosophy and Practice, 2009, Issue 1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1522-0222

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...