skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Immigration Detention, Risk and Human Rights: Studies on Immigration and Crime

Guia, Maria João ;Koulish, Robert ;Mitsilegas, Valsamis;; Guia, Maria João (Editor) ; Koulish, Robert (Editor) ; Mitsilegas, Valsamis (Editor)

ISBN: 9783319246888 ; ISBN: 3319246887 ; E-ISBN: 9783319246901 ; E-ISBN: 3319246909 ; DOI: 10.1007/978-3-319-24690-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...