skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Past, Present, and Future of Model-Based User Interface Development

Meixner, Gerrit ; Paternò, Fabio ; Vanderdonckt, Jean

i-com, 2011, Vol.10(3), 2011, Vol.10(3), pp.2-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-162X ; DOI: 10.1524/icom.2011.0026

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...