skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Feminist theory in practice: An interview with Bell Hooks: Encounter with an impressive female academic fighter against multiple forms of oppression

Lutz, Helma

Women's Studies International Forum, 1993, Vol.16(4), pp.419-425 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/0277-5395(93)90035-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...