skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Economics of Voting: Studies of self-interest, bargaining, duty and rights

Usher, Dan

ISBN10: 1138932558 ; ISBN13: 9781138932555 ; E-ISBN10: 1315679191 ; E-ISBN13: 9781315679198

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...