skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Empowering women in water diplomacy: A basic mapping of the challenges in Palestine, Lebanon and Jordan

Carmi, Natasha ; Alsayegh, Mey ; Zoubi, Maysoon

Journal of Hydrology, February 2019, Vol.569, pp.330-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1694 ; DOI: 10.1016/j.jhydrol.2018.12.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...