skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Measurement of the 3He(e,e'p)pn reaction at high missing energies and momenta

Benmokhtar, F ; Rvachev, M M ; Penel-Nottaris, E ; Aniol, K A ; Bertozzi, W ; Boeglin, W U ; Butaru, F ; Calarco, J R ; Chai, Z ; Chang, C C ; Chen, J-P ; Chudakov, E ; Cisbani, E ; Cochran, A ; Cornejo, J ; Dieterich, S ; Djawotho, P ; Duran, W ; Epstein, M B ; Finn, J M ; Fissum, K G ; Frahi-Amroun, A ; Frullani, S ; Furget, C ; Garibaldi, F ; Gayou, O ; Gilad, S ; Gilman, R ; Glashausser, C ; Hansen, J-O ; Higinbotham, D W ; Hotta, A ; Hu, B ; Iodice, M ; Iomni, R ; De Jager, C W ; Jiang, X ; Jones, M K ; Kelly, J J ; Kox, S ; Kuss, M ; Laget, J M ; De Leo, R ; Lerose, J J ; Liatard, E ; Lindgren, R ; Liyanage, N ; Lourie, R W ; Malov, S ; Margaziotis, D J ; Markowitz, P ; Merchez, F ; Michaels, R ; Mitchell, J ; Mougey, J ; Perdrisat, C F ; Punjabi, V A ; Quéméner, G ; Ransome, R D ; Réal, J-S ; Roché, R ; Sabatié, F ; Saha, A ; Simon, D ; Strauch, S ; Suleiman, R ; Tamae, T ; Templon, J A ; Tieulent, R ; Ueno, H ; Ulmer, P E ; Urciuoli, G M ; Voutier, E ; Wijesooriya, K ; Wojtsekhowski, B

Physical review letters, 04 March 2005, Vol.94(8), pp.082305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9007 ; PMID: 15783882 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...