skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Polarization transfer in the H 2 ( e → , e ′ p → ) n reaction up to Q 2 = 1.61 ( GeV / c ) 2

Hu, B. ; Jones, M. K. ; Ulmer, P. E. ; Arenhövel, H. ; Baker, O. K. ; Bertozzi, W. ; Brash, E. J. ; Calarco, J. ; Chen, J.-P. ; Chudakov, E. ; Cochran, A. ; Dumalski, S. ; Ent, R. ; M. Finn, J. ; Garibaldi, F. ; Gilad, S. ; Gilman, R. ; Glashausser, C. ; Gomez, J. ; Gorbenko, V. ; Hansen, J.-O. ; Hovebo, J. ; Jager, C. W. de ; Jeschonnek, S. ; Jiang, X. ; Keppel, C. ; Klein, A. ; Kozlov, A. ; Kuhn, S. ; Kumbartzki, G. ; Kuss, M. ; Lerose, J. J. ; Liang, M. ; Liyanage, N. ; Lolos, G. J. ; Markowitz, P. E. C. ; Meekins, D. ; Michaels, R. ; Mitchell, J. ; Papandreou, Z. ; Perdrisat, C. F. ; Punjabi, V. ; Roche, R. ; Rowntree, D. ; Saha, A. ; Strauch, S. ; Todor, L. ; Urciuoli, G. ; Weinstein, L. B. ; Wijesooriya, K. ; Wojtsekhowski, B. B. ; Woo, R.

Physical Review C, 6/2006, Vol.73(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0556-2813 ; E-ISSN: 1089-490X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevC.73.064004

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...