skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ocorrência e descrição morfológica das fases iniciais de Gobiosoma sp. (Perciformes, Gobiidae) no estuário Amazônico, estado do Pará, Brasil

Zacardi, Diego Maia ; Silva, Thibério Carvalho ; Bittencourt, Suzana Carla Silva ; Costa, Suzete Duarte ; Nakayama, Luiza; TIB - Technische Informationsbibliothek Universitätsbibliothek Hannover; Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung

DOI: 10.2312/ActaFish.2014.2.1.29-41 ; Related ISSN: 2357-8068

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...