skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Carne de siri como veículo na disseminação de enteropatógenos resistentes aos antimicrobianos

Evangelista-Barreto, Norma Suely ; Pereira, Adriana Freitas ; Silva, Rebeca Ayala Rosa da ; Ferreira, Luiza Teles Barbalho; TIB - Technische Informationsbibliothek Universitätsbibliothek Hannover; Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung

DOI: 10.2312/ActaFish.2013.1.1.45-56 ; Related ISSN: 2357-8068

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...