skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Diamonds for x-ray optical applications at 3

Burns, R. C ; Chumakov, A ; Carbone, G ; Connell, S. H ; Dube, D ; Godfried, H. P ; Hansen, J. O ; Härtwig, J ; Masiello, F ; Rebak, M ; Rommeveaux, A ; Setshedi, R ; Van Vaerenbergh, P ; Gibaud, A

Proceedings of SPIE, 13 September 2007, Vol.6705(1), pp.67050K-67050K-6

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.736698

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...