skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

中国侨务公共外交的服务管理模式探析 —基于中国与华人高技术新移民的趋同利益 / An Analysis of the Service Management Patterns of Overseas Chinese Affairs Public Diplomacy

Lin, Fengchun ; Wu, Ting

DOI: 10.5278/ojs.jcir.v2i2.937

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...