skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Die praxis- und richtlinienorientierte Ausbildung erstjähriger Medizinstudierender in klinischen Fertigkeiten: Die Grazer „Famulaturlizenz”

Mileder, Lukas Peter ; Wegscheider, Thomas ; Schmidt, Albrecht ; Dimai, Hans Peter

DOI: 10.3205/13gma122

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...