skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Uneasy Relationship between Criminology and Qualitative Research

Travers, Max

Current Issues in Criminal Justice, 01 July 2013, Vol.25(1), pp.551-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1034-5329 ; E-ISSN: 2206-9542 ; DOI: 10.1080/10345329.2013.12035981

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...