skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Geomagnetic Field Based Indoor Landmark Classification Using Deep Learning

Bimal Bhattarai ; Rohan Kumar Yadav ; Hui-Seon Gang ; Jae-Young Pyun; Jae-Young Pyun

DOI: 10.24433/CO.F524E705-AB26-4EF6-A0D7-A8488EA70395

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...