skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Loan application example, configuration 4

Buijs, J.C.A.M.; Eindhoven University of Technology

DOI: 10.4121/uuid:7489b402-bb34-4685-aa02-b002a4ddb698 ; Related DOI: 10.4121/uuid:bd8fcc48-5bf3-480e-8775-d79d6c700e90

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...