skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Halal logistics service quality: conceptual model and empirical evidence

Zailani, Suhaiza ; Jafarzadeh, Shima ; Iranmanesh, Mohammad ; Nikbin, Davoud ; Selim, Nur Izatul Irani

British Food Journal, 05 November 2018, Vol.120(11), pp.2599-2614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-070X ; E-ISSN: 1758-4108 ; DOI: 10.1108/BFJ-07-2017-0412

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...