skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Жестовые нотации и их сравнительный анализ; Sign language notation systems and their comparative analysis

Maria A Myasoedova, ; Zinaida P Myasoedova,

DOI: 10.25559/SITITO.14.201801.183-192 ; Related ISSN: 2411-1473

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...