skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Construction des profils utilisateurs à base d'une ontologie pour une recherche d'information personnalisée.

Daoud, Mariam ; Tamine, Lynda ; Boughanem, Mohand ; Chebaro, Bilal; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications)

DOI: 10.24348/coria.2008.225 ; Related DOI: 10.24348/coria.2008

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...