skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A quality improvement approach to cognitive assessment on hospice admission: could we use the 4AT or Short CAM?

Baird, Lucy ; Spiller, Juliet Anne

BMJ Open Quality, 31 August 2017, Vol.6(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2399-6641 ; DOI: 10.1136/bmjoq-2017-000153

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...