skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Software Framework for Controlling Unsupervised Scientific Instruments

Schmid, Benjamin ; Jahr, Wiebke ; Weber, Michael ; Huisken, Jan

Schmid, Benjamin, Wiebke Jahr, Michael Weber, and Jan Huisken. 2016. “Software Framework for Controlling Unsupervised Scientific Instruments.” PLoS ONE 11 (8): e0161671. doi:10.1371/journal.pone.0161671. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0161671. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0161671

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...