skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modification of $\pi \pi $ Amplitudes and Position of the $\sigma $ Pole

Nazari, V. ; Bydžovský, P. ; Kamiński, R.

Acta Physica Polonica B, 2014, Vol.45(7), p.1549 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0587-4254 ; E-ISSN: 1509-5770 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5506/APhysPolB.45.1549

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...