skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Intermediate Common Model—The Solution to Separate Concerns and Responsiveness in Dynamic Context-Aware System

Rey, Gaëtan ; Do, The Can ; Tigli, Jean-Yves ; Lavirotte, Stéphane ; Thanh, Nhan Le

Journal of Computer and Communications, 2017, Vol.05(04), pp.44-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2327-5219 ; E-ISSN: 2327-5227 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4236/jcc.2017.54004

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...