skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of Heavy Metals and Leaching Toxicity of Magnesium Potassium Phosphate Cement

Ma, Bao Guo ; Wang, Jing Ran ; Li, Xiang Guo

Applied Mechanics and Materials, 10/2011, Vol.117-119, pp.1080-1083 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1662-7482 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.117-119.1080

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...