skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High Pressure Single Crystal Diffraction at PX^2

Zhang, Dongzhou ; Dera, Przemyslaw K. ; Eng, Peter J. ; Stubbs, Joanne E. ; Zhang, Jin S. ; Prakapenka, Vitali B. ; Rivers, Mark L.

Journal of Visualized Experiments, 2017, Issue 119 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1940-087X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3791/54660

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...