skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Numerical Simulation of Conservation Laws with Moving Grid Nodes: Application to Tsunami Wave Modelling

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Shokina, Nina Yu.

Geosciences, 5/2019, Vol.9(5), p.197 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2076-3263 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/geosciences9050197

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...