skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Compliant actuation based on dielectric elastomers for a force-feedback device: modeling and experimental evaluation

Vertechy, R. ; Bergamasco, M. ; Berselli, G. ; Parenti Castelli, V. ; Vassura, G.

Frattura ed Integrità Strutturale Frattura ed Integrità Strutturale, 2013, Vol.7(23), pp.47-56 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19718993 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3221/IGF-ESIS.23.05

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...