skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Experiments on the impact of deviations to process execution

Almeida Da Silva, Marcos Aurélio ; Blanc, Xavier ; Bendraou, Reda ; Gervais, Marie-Pierre

Ingénierie des systèmes d'information, 06/28/2013, Vol.18(3), pp.95-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16331311 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3166/isi.18.3.95-118

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...