skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Histological evaluation of transannular autografts of pericardium placed in the right ventricular outflow tract of dogs

Gavin, J.B. ; Hjelms, E. ; Barratt-Boyes, B.G.

Pathology, 1981, Vol.13(4), pp.749-756 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3109/00313028109086648

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...